Taipei, Taiwan
 

Organizer

Organizing Committee Members

Chairman Woei-horng Fang
Executive Secretary Jui-ching Wu
Secretariat
Ya-Wen Chang, Ming-Yi Chung, Cheng-Kuang Lee
Treasurer Min-Long Lai
Scientific Chair
Co-chair
Members
Shu-Chu Shiesh
Kiyoshi Ichihara
Tjin Shing Jap, Li-Yu Tsai, Shwu-Bin Lin, Jun-Jen Liu, Kwang-Jen Hsiao,
Jau-Tsuen Kao, Hsiao-Chen Ning, Chia-Ni Lin, Ching-Shan Huang
Scientific Meeting Facility Tsung-I Lin
Exhibition & Social Program Hsiao-Chen Ning, Sandy Huey-Jen Hsu
Accommodation & Transportation Yueh-Hsing Ou, Mo Siu-Mei Lee
Publication &Promotion Jau-Tsuen Kao, Chiou-Shya Chen
International Advisory Board Leslie C Lai, Joseph B Lopez, Sunil Sethi,
Endang Hoyaranda, Elizabeth Frank, Martin Fuhrer,
Kiyoshi Ichihara , Tony Badrick, Praveen Sharma,
Maurizio Ferrari, Graham Beastall, Howard Morris,
Ian Young, Steven H. Wong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizer

Chinese Association for Clinical Biochemistry (CACB)
Asian-Pacific Federation for Clinical Biochemistry and laboratory Medicine (APFCB)
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)

Sponsoring Societies & Organizations

Australasian Association of Clinical Biochemists (AACB)
American Association for Clinical Chemistry (AACC)
Association of Clinical Biochemists of India (ACBI)
European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)
Hong Kong Society of Clinical Chemistry (HKSCC)
Indonesian Association of Clinical Chemistry (IACC)
Japan Society of Clinical Chemistry (JSCC)
Korean Society of Clinical Chemistry (KSCC)
Malaysian Association of Clinical Biochemistry (MACB)
The Association for Mass Spectrometry: Application to the Clinical Lab (MSACL)
North American Chinese Clinical Chemists Association (NACCCA)
Philippine Association of Medical Technologists (PAMET)
Singapore Association of Clinical Biochemistry (SACB)
Taiwan Society of Laboratory Medicine (TSLM)
World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine (WASPaLM)
Department of Clinical Laboratory Sciences and Medical Biotechnology, National Taiwan University

 

 
 

 

 

2016 APFCB Secretariat
Alice Tsao
Enjoy Professional Conference Organizer Corp.
Tel: +886-2-8226-1010 ext. 67
Fax: +886-2-8226-2785
E-Mail:
Congress: 2016apfcb@gmail.com
Exhibition: 2016apfcbexpo@gmail.com
Address: 6F-9, No.2, Jian 8th Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)

Keep Me Update

Copyright © 2016 APFCB